DO STARTU ZÁVODU ZBÝVÁ:
00
dnů
00
hodin
:
 
00
minut
:
 
00
sekund
ONLINE REGISTRACE POSÁDKY

O závodu

Propozice, přihlášky

PLACHETNÍ SMĚRNICE V PDF KE STAŽENÍ ZDE
 
PROPOZICE 23. ROČNÍKU ZÁVODU
VELIKONOČNÍ REGATA 2023
 
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 
Pořadatel:
AKITA-YACHT CLUB z.s.
Ruská 107/34
41703 Dubí 3
IČ: 08601461
JK Žal, Betina
Zdrače 22/a
222 44 Betina
 
Termín a místo konání:
1.4. – 8.4.2023, Chorvatsko
 
Trasa:
1. etapa ostrov Murter – Dubrovník
2. etapa Dubrovník – ostrov Murter
 
- délka plánované trasy celkem cca 350 Nm
 
Startující lodě:
BAVARIA 46 Cruiser s genakrem
- posádka max. 9 osob
 
Přestože se jedná o shodné lodě, pořadatel nemůže zaručit naprostou shodnost jejich výbavy, technického stavu a stavu a velikosti oplachtění
 
Doprovodná loď: 2x, bude upřesněno
 
Kontakty:
  • tel.: 737 970 155 (Michal Chudáček)
  • tel.: 603 502 229 (Michaela Černíková)
  • mail: regata@akitayacht.cz
II. PODMÍNKY ÚČASTI
a/ online registrace posádky
b/ kapitán musí vlastnit odpovídající oprávnění k vedení plavidla na moři – PRŮKAZY.
c/ kapitán nebo některý z členů posádky musí vlastnit oprávnění k používání námořní radiostanice
d/ úhrada všech plateb v daných termínech, v případě nedodržení termínů si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku vyřadit
e/ není požadována startovní licence
f/ z důvodu bezpečnosti je nutné zajistit min. 4-členné posádky
g/ osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce a se souhlasem pořadatele. Osoby mladší 18-ti let jsou povinni doložit písemný souhlas zákonného zástupce
 
III. STARTOVNÉ
Startovné činí: 100.000,- Kč (stotisíckorun)
 
Startovné obsahuje:
a/ náklady spojené se zajištěním pronájmu lodě Bavaria 46 Cruiser včetně genakru a její užívání během závodu
b/ závěrečný úklid / transitlog
c/pojištění lodě
d/ poplatky za vyvázání a kotvení v marínách, které jsou nezbytně nutné k zdárnému a bezpečnému průběhu a dokončení závodu
e/ zajištění organizace závodu – doprovodné lodě, reklama, reklamní a upomínkové předměty, média, pronájem prostor, monitoring lodí atd.
f/ občerstvení na srazu kapitánů a losování lodí, zahájení a slavnostním ukončení závodu
g/ poplatky chorvatskému svazu jachtingu a přístavním kapitanátům
h/ DPH
 
Startovné neobsahuje:
a/ kauci za loď, splatnou při předání lodi, ani pojištění kauce
b/ dopravné a stravování účastníků, parkovací poplatky za auta v marínách
c/ spotřebované pohonné a provozní hmoty
d/ turistickou taxu
 
IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. platba: 50.000,- Kč (fa vystavena po přijetí přihlášky)  Splatnost: 14 dní od vystavení
2. platba: 50.000,- Kč (fa vystavena únor 2023)              Splatnost: 14 dní od vystavení
 
Část platby spojené s účastí na regatě je možné fakturovat sponzorům posádek za reklamu během závodu.
 
Kauce:
Dle podmínek charterové společnosti pro rok 2023
 
V. STORNO PODMÍNKY
- v případě odstoupení do 28.2.2023 či nezaplacení doplatku do 28.2.2023 činí stornopoplatky 50.000,- Kč
- v případě odstoupení po 28.2.2023 propadají veškeré dosud zaplacené částky
- pokud se loď stihne ještě pronajmout, činí stornopoplatky 20.000,- Kč.
- se souhlasem pořadatele je možné postoupení přihlášky jinému účastníkovi
 
VI. OSTATNÍ PODMÍNKY ZÁVODU
a/ veškeré právní vztahy vyplývající z nájmu lodi nájemcem (kapitánem) se řídí podmínkami charterové společnosti
b/ veškeré škody způsobené na najaté lodi a další sankce vyplývající z nedodržení smluvních podmínek jsou hrazeny ze složené kauce, pokud tak stanoví podmínky charterové společnosti
c/ účastníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady, pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy způsobené lodím, jejím posádkám a ostatním osobám před, v průběhu ani po ukončení závodu
d/ pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy a dalších závodních podmínek v průběhu závodu, bude-li to nutné z důvodu nepříznivého počasí, bezpečnosti posádek a lodí či jiných okolností k zdárnému průběhu a ukončení závodu
e/ účastníci jsou povinni se řídit propozicemi závodu Velikonoční regaty 2023 vydaných pořadatelem a plachetními směrnicemi Velikonoční regaty 2023, závod se neřídí dle závodních pravidel jachtingu World Sailing
f/ pořadatelé si vyhrazují právo bez povinnosti jakékoliv náhrady účastníkům závodu pořizovat v průběhu závodu, před ním a po něm fotografický, video nebo audio záznam za účelem propagace a prezentace závodu
g) pořadatelé si vyhrazují právo umístit na webové stránky závodu jméno kapitána a název posádky, se souhlasem pak jména a fotky členů posádek 
h) účastníci jsou povinni na závodních lodích umístit a nést po celou dobu závodu identifikační a reklamní banery dodané pořadatelem. Ostatní reklamní a propagační činnost v době závodu, před ním i po něm, je možná pouze s písemným souhlasem pořadatele.
i) nájemce (kapitán) je zodpovědný za řádné převzetí a předání lodi
j) pořadatel si vyhrazuje právo předat loď v jiném místě (přístavu)
k) všichni účastníci VR 2023 jsou povinni dodržovat veškerá platná opatření a omezení spojená zejména s epidemií COVID-19 vydaná českými https://koronavirus.mzcr.cz/ a chorvatskými úřady https://www.hzjz.hr/ nebo https://koronavirus.hr/
 
VII. PŘIHLÁŠKY
a/ vyplnění a odeslání online registrace
b/ přihlášky budou vyřizovány podle pořadí doručení
c/ přihláška je platná po potvrzení pořadatelem
d/ pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících lodí
 
VIII. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU
Pátek 31.3.2023 10:00 – 12:00 Registrace posádek (místo bude upřesněno)
Sobota 1.4.2023 09:00 – 12:00 Registrace posádek (místo bude upřesněno)
  15:00 – 17:00 Registrace posádek (místo bude upřesněno)
  19:00 Slavnostní zahájení
  20:00 Porada kapitánů
Neděle 2.4.2023 10:00 Vyzývací znamení pro start 1. etapy
Start 2. etapy bude oznámen rádiem VHF po dojezdu do cílového přístavu 1. etapy, případně oznámen na poradě kapitánů.
Pátek 7.4.2023 17:00 Slavnostní ceremoniál a vyhlášení výsledků závodu
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového plánu závodu
 
v Dubí dne 30.9.2022,
 
Michal Chudáček
Michaela Černíková

Plachetní směrnice

23. Velikonoční regata 2023
1. 4. – 8. 4. 2023 Chorvatsko

Plachetní směrnice

1. MÍSTO KONÁNÍ
Chorvatsko, ostrov Murter, marina Hramina

2. POŘADATEL
Akita – Yacht Club z.s., Ruská 107/34, 417 03 Dubí 3 a JK Žal, Zdrače 22/a, 222 44 Betina

3. PRAVIDLA
Závod bude řízen podle:
a) Propozic závodu
b) Plachetních směrnic (PS)
c) Úmluvou o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři - COLREG
d) Vyhlášek závodní komise (VZK), vč. vydaných na vodě, vysílaných radiem na VHF kanále vyhlášeném závodní komisí (ZK) pro tento závod.
e) Chorvatských právních předpisů platných pro plavbu na moři a pravidel charterové společnosti
V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly má přednost to pravidlo, které je uvedeno níže v tomto výčtu.

4. VYHLÁŠKY PRO ZÁVODNÍKY

4.1 Jakékoliv změny PS budou vyvěšeny nejpozději 1.00 hodinu před startem. Vyvěšení bude signalizováno vztyčením vlajky „L“ na lodi ZK s jedním zvukovým signálem. Vyhláška bude rovněž oznámena a přečtena na uvedeném kanále radia VHF.

4.2. Vyhlášky ZK vydané na vodě, které se týkají případné změny dráhy, budou dodatečně písemně zveřejněny na webové stránce závodu po dojezdu do cíle etapy.

4.3 Všechny pokyny ZK mají závazný charakter doplňku těchto PS a to bez ohledu na to, zda byly vydány písemně či ústně.

5. REKLAMA

Každá z lodí je povinna dle pokynů pořadatelů umístit a nést po celou dobu závodu identifikační a reklamní bannery dodané pořadatelem. Odstranění, uvolnění či ztráta identifikačních či reklamních bannerů může být dle uvážení ZK penalizována trestným bodem, tj. body za umístění +1.

6. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

Pátek 31.3. 2023 10:00 – 12:00 Registrace závodníků (místo bude upřesněno)
Sobota 1.4.2023 9:00 – 12:00 Registrace závodníků (místo bude upřesněno)
15:00 – 17:00 Registrace závodníků (místo bude upřesněno)
19:00 Slavnostní zahájení
20:00 Porada kapitánů
Neděle 2.4.2023 10:00 Vyzývací znamení pro start 1. etapy

Start 2. etapy bude oznámen rádiem VHF po dojezdu do cílového přístavu 1.etapy, případně oznámen na poradě kapitánů.

Pátek 7.4.2023 17:00 Ukončení závodu a vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového plánu závodu

7. ZNAMENÍ ZÁVODU
Vyzývací znamení                        vlajka „ T “ Image            1 zvuk. znamení
Přípravné znamení (minutové)      vlajka „ P “ Image            1 zvuk. znamení
Individuální odvolání lodě             vlajka „ X “ Image            1 zvuk. znamení
Odložení startu                            vlajka „ AP “ Image          2 zvuk. znamení
Zrušení odložení startu                 vlajka „ AP “ dolů             1 zvuk. znamení
Nová vyhláška ZK                         vlajka „ L “ Image            1 zvuk. znamení

8. DEFINICE DRÁHY,

8.1 Dráha rozjížďky bude určena ZK následovně:
a) přibližná pozice startu bude vyhlášena na poradě kapitánů a upřesněná před startem radiem VHF na určeném kanále
b) popis vyhlášených značek, průjezdních bodů a jejich přibližné pozice
c) přibližná pozice cíle, upřesněná při dojezdu etapy radiem VHF
d) předpokládaný časový limit bude vyhlášen při dojezdu (viz bod 11 PS)

8.2. Pozice budou udávány v souřadnicovém systému GPS a mají pouze orientační charakter. Nepřesné udání pozice nemůže být předmětem žádosti o nápravu.

8.3 Po startovním znamení může ZK, z důvodu bezpečnosti nebo v případě nepříznivých aktuálních nebo předpověděných povětrnostních podmínek, změnit dráhu Vyhláškou ZK vydanou na vodě, která bude obsahovat nezbytné informace. Vyhláška ZK musí být vydána dříve, než vedoucí loď dosáhne pozice, která začíná takto změněný úsek.

8.4 V 1. etapě (Murter-Dubrovník) mají lodě povinnost míjet ostrov Lastovo pravobokem a protnout průjezdní cíl, který bude definován v příloze č. 1

Neprojetí průjezdním cílem se trestá penalizací +10 body.

8.5 V 2. etapě (Dubrovník-Murter) mají lodě povinnost míjet ostrov Lastovo levobokem.

8.6 Opuštění chorvatských teritoriálních vod je zakázáno. Porušení tohoto ustanovení bude potrestáno penalizací +5 bodů.

9. START

9.1 Starty budou probíhat s následnými časovými intervaly:

vyzývací znamení „T“ ­               05 minut do startu
přípravné znamení „P“ ­             04 minuty
minutové znamení „P“ ¯            01 minuta
startovní znamení „T“ ¯             00 minut

Startovní intervaly budou společně s vlajkováním oznámeny radiem VHF na určeném kanále.

9.2 V čase 4 minuty před startem nesmí žádná loď používat motorový pohon a to pod sankcí +2 body k umístění.

9.3 Před startovním znamením nesmí žádná z lodí protnout startovní čáru. ZK oznámí čísla lodí, které porušily toto pravidlo (po vyvěšení vlajky „X“ s jedním zvukovým znamením) rádiem. V případě předčasného startu je povinností lodě vrátit se zpět na předstartovní stranu startovní čáry. Nesplnění se trestá penalizací +5 bodů.
Neoznámení čísla lodí ZK nemůže být důvodem žádosti o nápravu.

9.4 Startovní čára je tvořena spojnicí mezi stěžněm startovní lodi ZK (VR1), na pravém konci startovní čáry a stěžněm lodi ZK (VR2) na jejím levém konci.

9.5 Loď startující později jak 10 minut po startovním znamení může být penalizována ZK +1 bod k umístění v cíli.

10. CÍL

10.1 Cílová čára je tvořena spojnicí mezi stěžněm plavidla ZK nebo jiným přesně definovaným bodem a určenou značkou, které budou definovány na poradě kapitánů.

10.2 Po projetí cílovou čárou je každá loď povinna ohlásit ZK své jméno a startovní číslo rádiem VHF. Nesplní-li tuto povinnost, může být potrestána penalizací +1 bod.

10.3 Lodě, které dokončily, musí opustit cílový prostor a nepřekážet tak lodím, které ještě nedokončily. Loď, která toto pravidlo poruší, může být penalizována +1 bod.

10.4 Pořadatelé prostřednictvím ZK si vyhrazují s ohledem na vývoj počasí či jiné skutečnosti, zejména z důvodu bezpečnosti posádek a lodí vyhlásit v průběhu etapy náhradní cíl. Pořadatelé si rovněž vyhrazují právo vyhlásit v průběhu etapy s ohledem na vývoj počasí či jiné vlivy, zejména z důvodu bezpečnosti posádek a lodí, předčasné ukončení etapy. V tomto případě je pořadí lodí určeno na základě jejich poslední sdělené polohy a to vzdušnou čarou k cíli. Lodě pak pokračují dle vlastního uvážení na motor či plachty k nejbližšímu bezpečnému kotvišti nebo startu druhé etapy.

10.5 Obdobně mohou pořadatelé postupovat a zrušit etapu bez stanovení pořadí.

11. ČASOVÝ LIMIT

11.1 ZK si vyhrazuje právo vyhlásit po projetí třetí (3) lodě cílem etapy limit dojezdu na plachetní pohon pro zbývající lodě.

11.2 Lodě, které by dle svého posouzení nedopluly pouze s využitím hnací síly větru do cíle včas, se mohou doplavit za použití motorového pohonu (bude použit bod 11.4).

11.3 Podmínkou účasti ve druhé etapě je doplutí lodi do cílové maríny v čase alespoň jedné (1) hodiny před startem etapy druhé.

11.4 Lodě, které doplují po časovém limitu, budou hodnoceny jako „nedokončila – DNF “, budou mít v součtu bodů počet za poslední místo +1 bod.

12. PROTESTY

12.1 Loď, která zamýšlí protestovat na jinou loď pro porušení pravidel, musí svůj úmysl oznámit bezprostředně radiem VHF, v případě nedostupnosti ZK i SMS zprávou. Důvody protestu a průběh zapíše do LD loď protestující, svoje svědectví o situaci popíše i loď protestovaná, popř. loď svědka. Absence zápisů v LD může mít za následek penalizace lodí nebo neuznání protestu (podle uvážení ZK).

12.2 Loď zamýšlející protestovat, musí tuto skutečnost oznámit ZK při průjezdu cílem.

12.3 Protesty musí být doručeny v průběhu protestního času na loď ZK písemně.

12.4 Protestní čas je 60 minut a bude vyhlášen radiem VHF poté, co loď ZK oznámí konec rozjížďky.

13. BODOVACÍ SYSTÉM

13.1 Bude použit bodový systém podle pořadí v cíli plus případná penalizace. Předpokládaný počet etap je dvě (2). Vítězem se stává loď s nejmenším počtem získaných bodů.

13.2 Jestliže je v bodovém hodnocení závodu shoda mezi dvěma nebo více loděmi, bodové hodnocení jednotlivých rozjížděk každé lodi musí být seřazeno od nejlepšího k nejhoršímu a tam, kde je shoda, musí být shoda rozhodnuta ve prospěch lodi s nejlepším bodovým umístěním.
Jestliže shoda mezi dvěma nebo více loděmi trvá, musejí být lodě seřazeny v pořadí jejich bodového hodnocení v poslední rozjížďce.

13.3 Za porušení pravidel může ZK dle svého uvážení penalizovat loď až do výše plus pěti (+5) bodů v etapě. Vyšším trestem je diskvalifikace lodě z etapy a nejvyšším trestem je diskvalifikace z celé VR 2023.

14. RADIOVÉ SPOJENÍ - RADIOPROVOZ

14.1 Všechny relace a Vyhlášky ZK vydané na vodě se budou vysílat v českém jazyce na určeném kanále, který bude vyhlášen a oznámen ZK na poradě kapitánů. V čase startovní procedury je lodím zakázáno vysílat, vyjma případů nutné komunikace se ZK z důvodu nouze.

14.2 Volací znak lodě ZK bude „VR 1“, volací znak druhé pořadatelské lodě bude „VR 2“, v případě třetí pořadatelské lodě bude volací znak „VR 3“. Při plánované radiokomunikaci se ZK nebo pořadatelem budou tyto stanice vždy řídící.

14.3 Volací znaky jednotlivých závodících lodí budou jejich startovní čísla přidělená pořadatelem.

14.4 Závodící loď je odpovědná za trvalé monitorování vyhrazeného kanálu s výjimkou časových úseků poslechu meteorologického zpravodajství či radioprovozu vyplývajícího z obecně závazných předpisů vztahujících se k vedení námořního plavidla.

14.5 Loď zodpovídá za přípravu a poskytnutí pravdivých a úplných informací požadovaných ZK - pořadatelem. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat zejména kontrolním relacím se ZK s žádostí o udání polohy.

14.6 Neoznámí-li loď účastnící se VR 2023 ve třech (3) za sebou následujících relacích svoji polohu, bude sankcionována až plus (+5) body. Neohlásí-li ani své odstoupení z regaty, vystavuje se nebezpečí úhrady nákladů na pátrací akci pobřežní službou či jiným subjektem.

14.7 Každá loď účastnící se VR 2023 je povinna mít po celou dobu plavby zapnutý mobilní telefon (nahlášený do seznamu pořadatele) s nastaveným mezinárodním roamingem k příjmu a zasílání SMS zpráv. Jedná se o náhradní komunikaci za rádio VHF.

14.8 Vyšle-li některá loď jakýkoliv tísňový signál (např. “pan-pan“ či „mayday apod.) jsou lodě povinny přerušit závod a poskytnout lodi v tísni potřebnou pomoc.

15. LODNÍ DENÍKY A MAPY

15.1 Všechny lodě jsou povinny vést po celou dobu plavby řádně lodní deník (LD) a zaznamenávat do něj všechny podstatné (obvyklé) skutečnosti. Za správnost vedení LD zodpovídá kapitán.

15.2 Všechny lodě jsou kromě zápisu poloh do LD povinny zanášet tato zaměření vč. kurzů i do námořních map, kde je zanechají až do případné kontroly ZK. Zaměření a kurzy v námořních mapách mohou být nahrazeny elektronickou podobou zápisu.

15.3 ZK si vyhrazuje právo předložení všech námořních map a LD za účelem kontroly. Případné nepředložení nebo nedostatky a nesprávnosti vedení LD musí být potrestány penalizací nejméně jednoho (+1) bodu v každé zjištěné etapě.

16. BEZPEČNOST

16.1 Před zahájením plavby je kapitán povinen seznámit posádku s bezpečnostním vybavením lodě, především:
a) uložení a používání záchranných vest a bezpečnostních pásů (harnesů)
b) uložení a používání hasicích prostředků a přístrojů
c) uložení a používání záchranného voru
d) ostatní důležité prostředky pro bezpečné doplutí jako např. lékárna, náhradní kormidelní
páka, centrální vypínač elektrického zdroje, obsluha rádia VHF a seznámení s radioprovozem, použití signálních pyrotechnických prostředků apod.

16.2 Další povinností kapitána je procvičit a probrat při plavbě před závodem krizové
situace a postup prováděných činností u následujících druhů poplachů:
a) „muž přes palubu“ (MOB)
b) „požár na lodi“
c) „opuštění lodě“ (lodní poplach)

16.3 O provedení těchto instruktáží a nácviku je povinností kapitána provést zápis do LD.

16.4 Během plavby musí kapitán zaznamenávat do LD rozhodnutí o povinnosti členů posádky nosit záchranné vesty a harnesy, toto rozhodnutí je výhradně v kompetenci kapitána

16.5 Loď, která vzdala etapu, to musí nahlásit ZK při nejbližší možné příležitosti. Jinak se vystavuje nebezpečí případné úhrady pátrací akce pobřežní službou.

17. VÝSTROJ

17.1 Každá loď je povinna nést plné vybavení a výstroj tak, jak byla charterovou společností předána. Odlehčování lodě demontáži či vynášením výstroje a zařízení z lodě bude penalizováno dle uvážení ZK. Používání jiných než dodaných plachet charterovou společností jako standardní vybavení lodě je zakázáno. Použití jakýchkoliv částí vybavení a výstroje, které mohou ovlivnit zejména ovládání a rychlost a které nebyly předány charterovou společností (s výjimkou kladek a otěží) je zakázáno. Porušení tohoto pravidla bude posuzováno dle bodu 13.3.

17.2 Lodě nesmí být během závodu vytaženy na břeh bez předchozího souhlasu ZK nebo pořadatele. Nádrže na naftu nesmí být odčerpávány.

18. POUŽITÍ MOTORU BĚHEM ZÁVODĚNÍ - zápis do LD

18.1 Použití motorového pohonu během etap VR 2023 se pod trestem diskvalifikace zakazuje s výjimkou řešení vzniku krizové situace při plavbě za použití větru.

18.2 Pokud je závodící loď nucena z jakýchkoliv důvodů použít motorový pohon, musí tuto skutečnost nahlásit ZK (jakmile je to možné) a v rádiové relaci uvést:
1. jméno lodě a její polohu
2. popis krizové situace
3. učiněné kroky a opatření
4. sdělení, požaduje-li pomoc či nikoliv

18.3 Po vypnutí motorového pohonu, vyřešení či odvrácení krizové situace je loď opět povinna nahlásit pořadatelům následující:
a) polohu lodě v okamžiku vypnutí motoru
b) dobu použití motorového pohonu
c) upřesnění a doplnění předešlé relace

18.4 ZK si vyhrazuje právo povolit na základě žádosti závodící lodě a posouzení situace použití volnoběhu (motoru) za účelem dobití baterií. Při povolení použití volnoběhu však musí loď splnit ohlašovací povinnost dle předešlých bodů 18.2 a 18.3 těchto PS.


18.5 Při zjištěných nesrovnalostech s použitím motorového pohonu může být loď penalizována dle uvážení ZK až vyloučena z etapy.

19. ZMĚNA POSÁDKY

Jakákoliv změna posádky (vč. výměny kapitána v rámci posádky) není přípustná bez předchozího písemného souhlasu ZK.

20. VYLOUČENÍ Z ODPOVĚDNOSTI

Účastníci VR 2023 berou na vědomí a jsou plně obeznámeni se skutečností, že jakékoliv škody na lodích, majetku, zdraví či životě (vč. třetích osob) jdou k tíži a na výlučnou odpovědnost zúčastněných. Pořadatelé se zříkají jakékoliv odpovědnosti a nejsou povinni řešit žádné škody na lodích ani důsledky z toho plynoucí či zajišťovat odstraňování škod. Každá posádka se zúčastňuje na vlastní riziko a nebezpečí a na základě svého vlastního rozhodnutí může ze závodu kdykoliv odstoupit  a zavazuje se přizpůsobit plavbu svým schopnostem, zkušenostem, povětrnostní situaci a technickým možnostem lodi tak, aby neohrozila život, zdraví nebo majetek sebe nebo jiných.

21. OBECNÁ USTANOVENÍ

21.1 Každý kapitán je povinen seznámit svoji posádku (všechny její členy) podrobně a důkladně se všemi ustanoveními obsaženými v těchto „Plachetních Směrnicích“. O proškolení posádky provést zápis do LD.

21.2 Loď a její posádka musí závodit v souladu s uznávanými principy sportovního chování a čestného jednání. Zavazují se na svoji čest plnit po dobu VR 2023 tyto PS a v duchu fair-play, nepodvádět, nevyužívat lsti, oklamání či uvedení v omyl ostatní účastníky – soupeře, ZK a pořadatele.

22.2 Po dobu stání v přístavech je za každou loď oprávněn jednat se ZK a pořadateli pouze kapitán nebo jeden jím pověřený člen posádky. Týká se i projednávání protestů.


Adamov, 6.3. 2023

 

Karel Luksch
Hlavní rozhodčí

Technické parametry lodí


dhmz wind_finder windguru yr


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies. Zjistěte více


AKITA - YACHT CLUB z.s.
Ruská č.p. 107/34
417 03 Dubí 3
Česká Republika
 
email: regata@akitayacht.cz
telefon: +420 737 970 155, +420 603 502 229
 
IČ: 08601461
DIČ: CZ08601461
 
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl L, vložka 12460.
AKITA - YACHT s.r.o.
Ruská č.p. 107/34
417 03 Dubí 3
Česká Republika
 
email: regata@akitayacht.cz
telefon: +420 737 970 155, +420 603 502 229
 
IČ: 27274942
DIČ:
 
Společnost AKITA - YACHT s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21896.