O závodu

Propozice, přihlášky

PROPOZICE 24. ROČNÍKU ZÁVODU
VELIKONOČNÍ REGATA 2024
 
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 
Pořadatel:
AKITA-YACHT CLUB z.s.
Ruská 107/34
41703 Dubí 3
IČ: 08601461
JK Žal, Betina
Zdrače 22/a
222 44 Betina
 
Termín a místo konání:
6.4. – 13.4.2024, Chorvatsko
 
Trasa:
1. etapa ostrov Murter – Dubrovník
2. etapa Dubrovník – ostrov Murter
 
- délka plánované trasy celkem cca 350 Nm
 
Startující lodě:
BAVARIA 46 Cruiser s genakrem
- posádka max. 9 osob
 
Přestože se jedná o shodné lodě, pořadatel nemůže zaručit naprostou shodnost jejich výbavy, technického stavu a stavu a velikosti oplachtění
 
Doprovodná loď: 2x, bude upřesněno
 
Kontakty:
  • tel.: 737 970 155 (Michal Chudáček)
  • tel.: 603 502 229 (Michaela Černíková)
  • mail: regata@akitayacht.cz
II. PODMÍNKY ÚČASTI
a/ online registrace posádky
b/ kapitán musí vlastnit odpovídající oprávnění k vedení plavidla na moři – PRŮKAZY.
c/ kapitán nebo některý z členů posádky musí vlastnit oprávnění k používání námořní radiostanice
d/ úhrada všech plateb v daných termínech, v případě nedodržení termínů si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku vyřadit
e/ není požadována startovní licence
f/ z důvodu bezpečnosti je nutné zajistit min. 4-členné posádky
g/ osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce a se souhlasem pořadatele. Osoby mladší 18-ti let jsou povinni doložit písemný souhlas zákonného zástupce
 
III. STARTOVNÉ
Startovné činí: 110.000,- Kč (stodesettisíckorun)
 
Startovné obsahuje:
a/ náklady spojené se zajištěním pronájmu lodě Bavaria 46 Cruiser včetně genakru a její užívání během závodu
b/ závěrečný úklid / transitlog
c/pojištění lodě
d/ poplatky za vyvázání a kotvení v marínách, které jsou nezbytně nutné k zdárnému a bezpečnému průběhu a dokončení závodu
e/ zajištění organizace závodu – doprovodné lodě, reklama, reklamní a upomínkové předměty, média, pronájem prostor, monitoring lodí atd.
f/ občerstvení na srazu kapitánů a losování lodí, zahájení a slavnostním ukončení závodu
g/ poplatky chorvatskému svazu jachtingu a přístavním kapitanátům
h/ DPH
 
Startovné neobsahuje:
a/ kauci za loď, splatnou při předání lodi, ani pojištění kauce
b/ dopravné a stravování účastníků, parkovací poplatky za auta v marínách
c/ spotřebované pohonné a provozní hmoty
d/ turistickou taxu
 
IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. platba: 55.000,- Kč (fa vystavena po přijetí přihlášky)  Splatnost: 14 dní od vystavení
2. platba: 55.000,- Kč (fa vystavena v únoru 2024)         Splatnost: 14 dní od vystavení
 
Část platby spojené s účastí na regatě je možné fakturovat sponzorům posádek za reklamu během závodu.
 
Kauce:
Dle podmínek charterové společnosti pro rok 2024
 
V. STORNO PODMÍNKY
- v případě odstoupení do 28.2.2024 či nezaplacení doplatku do 28.2.2024 činí stornopoplatky 55.000,- Kč
- v případě odstoupení po 28.2.2024 propadají veškeré dosud zaplacené částky
- pokud se loď stihne ještě pronajmout, činí stornopoplatky 20.000,- Kč.
- se souhlasem pořadatele je možné postoupení přihlášky jinému účastníkovi
 
VI. OSTATNÍ PODMÍNKY ZÁVODU
a/ veškeré právní vztahy vyplývající z nájmu lodi nájemcem (kapitánem) se řídí podmínkami charterové společnosti
b/ veškeré škody způsobené na najaté lodi a další sankce vyplývající z nedodržení smluvních podmínek jsou hrazeny ze složené kauce, pokud tak stanoví podmínky charterové společnosti
c/ účastníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady, pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy způsobené lodím, jejím posádkám a ostatním osobám před, v průběhu ani po ukončení závodu
d/ pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy a dalších závodních podmínek v průběhu závodu, bude-li to nutné z důvodu nepříznivého počasí, bezpečnosti posádek a lodí či jiných okolností k zdárnému průběhu a ukončení závodu
e/ účastníci jsou povinni se řídit propozicemi závodu Velikonoční regaty 2024 vydaných pořadatelem a plachetními směrnicemi Velikonoční regaty 2024, závod se neřídí dle závodních pravidel jachtingu World Sailing
f/ pořadatelé si vyhrazují právo bez povinnosti jakékoliv náhrady účastníkům závodu pořizovat v průběhu závodu, před ním a po něm fotografický, video nebo audio záznam za účelem propagace a prezentace závodu
g) pořadatelé si vyhrazují právo umístit na webové stránky závodu jméno kapitána a název posádky, se souhlasem pak jména a fotky členů posádek 
h) účastníci jsou povinni na závodních lodích umístit a nést po celou dobu závodu identifikační a reklamní banery dodané pořadatelem. Ostatní reklamní a propagační činnost v době závodu, před ním i po něm, je možná pouze s písemným souhlasem pořadatele.
i) nájemce (kapitán) je zodpovědný za řádné převzetí a předání lodi
j) pořadatel si vyhrazuje právo předat loď v jiném místě (přístavu)
 
 
VII. PŘIHLÁŠKY
a/ vyplnění a odeslání online registrace
b/ přihlášky budou vyřizovány podle pořadí doručení
c/ přihláška je platná po potvrzení pořadatelem
d/ pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících lodí
 
VIII. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU
Pátek 5.4.2024 10:00 – 12:00 Registrace posádek (místo bude upřesněno)
Sobota 6.4.2024 09:00 – 12:00 Registrace posádek (místo bude upřesněno)
  15:00 – 17:00 Registrace posádek (místo bude upřesněno)
  19:00 Slavnostní zahájení
  20:00 Porada kapitánů
Neděle 7.4.2024 12:00 Vyzývací znamení pro start 1. etapy
Start 2. etapy bude oznámen rádiem VHF po dojezdu do cílového přístavu 1. etapy, případně oznámen na poradě kapitánů.
Pátek 12.4.2024 17:00 Slavnostní ceremoniál a vyhlášení výsledků závodu
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového plánu závodu
 
v Dubí dne 30.9.2023,
 
Michal Chudáček
Michaela Černíková

Technické parametry lodí


dhmz wind_finder windguru yr


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies. Zjistěte více


AKITA - YACHT CLUB z.s.
Ruská č.p. 107/34
417 03 Dubí 3
Česká Republika
 
email: regata@akitayacht.cz
telefon: +420 737 970 155, +420 603 502 229
 
IČ: 08601461
DIČ: CZ08601461
 
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl L, vložka 12460.
AKITA - YACHT s.r.o.
Ruská č.p. 107/34
417 03 Dubí 3
Česká Republika
 
email: regata@akitayacht.cz
telefon: +420 737 970 155, +420 603 502 229
 
IČ: 27274942
DIČ:
 
Společnost AKITA - YACHT s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21896.