reklama
hlavní partner - IFP Publishing mediální partner - Yacht magazine parner - ADICOM Generální partner - Helly Hansen Czech Republic s.r.o mediální partner - LODNINOVINY.CZ partner - Akita Yacht s.r.o. partner - Marina Hramina partner - Pitter Yachtcharter mediální partner - SPORT 5 partner - Mikov, s.r.o. partner - Lanex partner - Benemedo
 

O závodu - propozice, přihláška

 

 

BAVARIA 46 Cruiser včetně genakru 

vlajka CR přihlášku možno stáhnout ZDE - lodě jsou již obsazeny

vlajka VB application form HERE - ships are already occupied

 

vlajka CR  Propozice ke stažení v PDF - ZDE

vlajka VB Podmínky charteru společnosti Marina Hramina d.o.o. ke stažení ZDE / Terms and Conditions of Marina Hramina Charter download HERE

vlajka VB Podmínky charteru společnosti Pitter Yachting ke stažení ZDE / Terms and Conditions of Pitter Yachting download HERE

 

PROPOZICE 20. ROČNÍKU ZÁVODU 

VELIKONOČNÍ  REGATA  2019

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Pořadatel:  

 

Akita-Yacht s.r.o.                    JK Žal, Betina
Ruská 107/34                         Zdrače 22/a
417 03 Dubí 3                         22244 Betina

DIČ CZ27274942

 

Termín a místo konání:  

 

6.4. – 13.4.2019, Chorvatsko

 

Trasa:   

1. etapa ostrov Murter – Dubrovník
2. etapa Dubrovník – ostrov Murter


- délka plánované trasy celkem cca 350 Nm

 

Startující lodě: 

 

BAVARIA 46 Cruiser s genakrem


- posádka max. 9 osob
lodě budou losovány na setkání kapitánů v únoru 2019, losovat se bude ze všech startujících lodí dohromady nezávisle na umístění lodí – Hramina / Pirovac

 

Přestože se jedná o shodné lodě, pořadatel nemůže zaručit naprostou shodnost jejich výbavy, technického stavu a stavu a velikosti oplachtění

 

Doprovodná loď: 2x, bude upřesněno

 

Kontaktní osoby: 

 

Michal Chudáček, tel: 737 970 155

Michaela Černíková, tel: 603 502 229

mail: regata@akitayacht.cz

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

a/ písemné potvrzení přihlášky pořadatelem
b/ kapitán musí vlastnit odpovídající oprávnění k vedení plavidla na moři
c/ kapitán nebo některý z členů posádky musí vlastnit oprávnění k používání námořní radiostanice
d/ úhrada všech plateb v daných termínech, v případě nedodržení termínů si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku vyřadit
e/ vzhledem k tomu, že se nejedná o závod zařazený do programu mistrovství ČR, není požadována startovní licence
f/ z důvodu bezpečnosti je nutné zajistit min. 4-členné posádky

g/ minimální věk účastníků je 15 let. Osoby mladší 18-ti let jsou povinni doložit písemný souhlas zákonného zástupce

 

III. STARTOVNÉ

 

Startovné činí: 

100.000,- Kč (stotisíc)

 

Startovné obsahuje:


a/  náklady spojené se zajištěním pronájmu lodě Bavaria 46 Cruiser

b/  poplatky za vyvázání a kotvení v marínách, které jsou nezbytně nutné k zdárnému

a bezpečnému průběhu a dokončení závodu
c/  zajištění organizace závodu – doprovodné lodě, reklama, média atd.
d/  občerstvení na srazu kapitánů a losování lodí, společný večer při zahájení závodu a vyhlášení výsledků 

 

Startovné neobsahuje:
a/  kauci za loď, splatnou při předání lodi, ani pojištění kauce
b/  dopravné a stravování účastníků, parkovací poplatky za auta v maríně
c/  spotřebované pohonné a provozní hmoty

d/ turistickou taxu 

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. platba:  50.000,- Kč (fa vystavena při podání přihlášky)        Splatnost: 30 dní od vystavení
2. platba:  50.000,- Kč (fa vystavena do 20.1.2019)                 Splatnost: 30 dní od vystavení

 

2. platbu lze vyfakturovat sponzorům za reklamu

   

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Teplice
číslo účtu:  5607980001/5500 


variabilní symbol: číslo přihlášky přidělené pořadatelem, nutné uvádět při platbách

 

Kauce:  

 

Dle podmínek charterové společnosti pro rok 2019

 

V. STORNO PODMÍNKY

- v případě odstoupení do 28.2.2019 či nezaplacení doplatku do 28.2.2019 činí stornopoplatky 50.000,- Kč

- v případě odstoupení po 28.2.2019 propadají veškeré dosud zaplacené částky. Pokud se loď stihne ještě pronajmout, činí stornopoplatky 20.000,- Kč.

- se souhlasem pořadatele je možné postoupení přihlášky jinému účastníkovi

 

VI. OSTATNÍ PODMÍNKY ZÁVODU

a/  veškeré právní vztahy vyplývající z nájmu lodi nájemcem (kapitánem) se řídí podmínkami charterové společnosti 
b/ veškeré škody způsobené na najaté lodi a další sankce vyplývající z nedodržení smluvních podmínek jsou hrazeny ze složené kauce, pokud tak stanoví podmínky charterové společnosti
c/ účastníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady, pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy způsobené lodím, jejím posádkám a ostatním osobám před, v průběhu ani po ukončení závodu
d/ pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy a dalších závodních podmínek v průběhu závodu, bude-li to nutné z důvodu nepříznivého počasí, bezpečnosti posádek a lodí či jiných okolností k zdárnému průběhu a ukončení závodu
e/ účastníci jsou povinni se řídit propozicemi závodu Velikonoční regaty 2019 vydaných pořadatelem a plachetními směrnicemi Velikonoční regaty 2019, závod se neřídí dle závodních pravidel jachtingu ISAF

f/ pořadatelé si vyhrazují právo bez povinnosti jakékoliv náhrady účastníkům závodu pořizovat v průběhu závodu, před ním a po něm fotografický, video nebo audio záznam za účelem propagace a prezentace závodu 

g) účastníci jsou povinni na závodních lodích umístit a nést po celou dobu závodu identifikační a reklamní banery dodané pořadatelem. Ostatní reklamní a propagační činnost v době závodu, před ním i po něm, je možná pouze s písemným souhlasem pořadatele.

h) nájemce (kapitán) je zodpovědný za řádné převzetí a předání lodi

i) pořadatel si vyhrazuje právo předat loď v jiném místě (přístavu)

 

VII. PŘIHLÁŠKY

a/ vyplněnou a podepsanou přihlášku zaslat na regata@akitayacht.cz nebo na adresu Akita-Yacht s.r.o., Ruská 107/34, 417 03 Dubí 3.

b/ přihlášky budou vyřizovány podle pořadí doručení
c/ přihláška je platná po potvrzení pořadatelem

d) pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících lodí

e) v případě poškození některé závodní lodi v čase před začátkem závodu a její nemožnosti se závodu zúčastnit, bude zrušena účast posádce, která se přihlásila k závodu jako poslední. V tomto případě bude startovné vráceno v plné výši, bez nároku na další odškodnění

 

VIII. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

 

Pátek 5.4.2019

09:00 - 11:00 - registrace posádek (místo bude upřesněno)

 

Sobota 6.4.2019

09:00 - 16:30 - registrace posádek (místo bude upřesněno)

18:00 - slavnostní zahájení

20:00 - porada kapitánů 

 

Neděle 7.4.2019

10:00 vyzývací znamení pro start 1. etapy

 

start 2. etapy bude oznámen rádiem VHF po dojezdu do cílového přístavu 1. etapy

 

Pátek 12.4.2019

18:00 - slavnostní večeře s ukončením závodu a vyhlášením výsledků

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového plánu závodu

 

v Dubí dne 1.9.2018

 

za pořadatele závodu    

 

Michal Chudáček

Michaela Černíková